EwolucjaKreacjonizm

Naukowcy wątpią w prawdziwość teorii ewolucji


Naukowcy coraz częściej wątpią w prawdziwość teorii ewolucji – prawda, czy fałsz?

Nieco obrazoburcza teza, ale spróbujmy się z nią zmierzyć. To bowiem jeden z argumentów kreacjonistów, który pojawia się coraz częściej.

Brak jest dowodów na taką tezę

Brak jest dowodów, aby teoria ewolucji traciła zwolenników. Wy­starczy sięgnąć po jakikolwiek numer dowolnego recenzo­wanego czasopisma biologicznego, by znaleźć artykuły wspie­rające lub rozbudowujące badania ewolucyjne, a przynajmniej uznające teorię ewolucji za fundamentalną koncepcję współ­czesnej biologii.

Brak poważnych publikacji naukowych kwe­stionujących istnienie ewolucji

Nie ma natomiast poważnych publikacji naukowych kwe­stionujących istnienie ewolucji. W połowie lat dziewięćdzie­siątych XX wieku, George W. Gilchrist z University of Washington w ty­siącach czasopism specjalistycznych poszukiwał artykułów o „inteligentnym projekcie” lub „kreacjonizmie naukowym”. Nie znalazł ani jednego. Równie bezowocne były prowadzo­ne w ciągu ostatnich dwóch lat niezależne poszukiwania Bar­bary Forrest z Southeastern Louisiana University i Lawren­ce’a M. Kraussa z Case Western Reserve University.

Kreacjoniści uważają, że dogmatycznie myślący naukowcy odrzucają z góry ich dowody.

Tymczasem według redakto­rów Nature, Science i innych wiodących czasopism nauko­wych, wśród napływających do redakcji publikacji bar­dzo rzadko zdarzają się antyewolucyjne. Niektórzy przeciwnicy teorii ewolucji mają na swym koncie artykuły opublikowane w poważnych pismach. Nie atakują w nich jednak teorii ewo­lucji wprost ani nie wysuwają argumentów kreacjonistycz­nych, lecz co najwyżej wskazują na nierozwiązywalność pew­nych problemów ewolucyjnych (czego nikt nie kwestionuje). Krótko mówiąc, kreacjonistom brakuje argumentów, które pozwalałyby naukowcom traktować ich serio.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close