EwolucjaKreacjonizm

Niewiele naukowych dowodów istnienia ewolucji


Różnice zdań między biologami ewolucyjnymi wskazują, jak mało jest naukowych dowodów istnienia ewolucji

Biolodzy ewolucyjni zawzięcie dyskutują na różne tematy: mechanizmów specjacji, tempa zmian ewolucyjnych, pocho­dzenia ptaków od dinozaurów, odrębności gatunkowej nean­dertalczyków i ludzi nowoczesnych anatomicznie oraz wiele innych. Są to typowe debaty, jakie toczą również przedsta­wiciele innych dziedzin nauki. Zarazem jednak ewolucja jest w biologii powszechnie przyjmowana jako fakt i koncepcja przewodnia.

Wyrwane z kontekstu przez kreacjonistów

Niestety, nieuczciwi kreacjoniści wyrywają różne stwier­dzenia naukowców z kontekstu, by wyolbrzymić i zniekształ­cić ich rozbieżne poglądy. Ktokolwiek miał okazję zapoznać się z dorobkiem paleontologa Stephena Jaya Goulda z Ha­rvard University, wie, że ów współautor koncepcji równowag przestankowych (nieciągłych stanów równowagi) był jednym z najbardziej elokwentnych obrońców i popularyzatorów teo­rii ewolucji.

Według hipotezy równowag przestankowych – punctuated equilibria – wyjaśniającej prawidłowości zapisu kopalnego, większość przemian ewolucyjnych zachodzi w sto­sunkowo krótkich odcinkach czasu geologicznego, obejmują­cych wszakże wiele setek pokoleń.

Kreacjoniści lubują się jednak w wyjmowaniu z obszernej twórczości Goulda zdań mających sugerować, że wątpił on w ewolucję, natomiast równowagi przestankowe przedstawiają tak, jakby opisywa­ły powstawanie gatunków z dnia na dzień albo wyklucie się ptaków z gadzich jaj.

Kiedy więc kreacjonista przedstawi nam fragment dzieła znanego autorytetu naukowego, który jakoby kwestionuje ist­nienie ewolucji, należy domagać się pokazania owego cytatu w szerszym kontekście. W zdecydowanej większości przypad­ków okazuje się, że rzekomego atakowania teorii ewolucji w ogóle nie ma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close